1. Właścicielem Serwisu ameryka30.pl (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest firma  FIEGE E-COM NORTH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15B lok. 5 02-212 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751264 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 PLN, w całości wpłaconym, NIP: 701-087-33-02, REGON: 364125550.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest  FIEGE E-COM NORTH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15B lok. 5 02-212 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751264 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 PLN, w całości wpłaconym, NIP: 701-087-33-02, REGON: 364125550   zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
  a. otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter
  b. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem
  c. uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
 4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem,
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.
  • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów promocyjnych)
  • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
  • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu
  • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: praca@ameryka30.pl  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO 
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na praca@ameryka30.pl 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania danych, prowadzonego w związku z działalnością serwisu ameryka30.pl. wszelkie działania wykonujemy z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane dokładamy wszelkich starań, aby robić to rzetelnie i przejrzyście, chroniąc Twoja prywatność.

Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi newsletter. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych w Serwisie, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Serwisie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez FIEGE wyłącznie do kontaktów z Użytkownikiem, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

POJĘCIA

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które są przetwarzane w związku z działalnością Serwisu.

FIEGE – spółka FIEGE E-COM NORTH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15B lok. 5 02-212 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751264 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 PLN, w całości wpłaconym, NIP: 701-087-33-02, REGON: 364125550; która świadczy usługi związane z prowadzeniem działań rekrutacyjnych za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – osoba fizyczna, której Dane osobowe są przetwarzane w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis – serwis www.ameryka30.pl, którego właścicielem jest FIEGE.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Twoich Danych osobowych jest  FIEGE E-COM NORTH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bakalarska 15B lok. 5 02-212 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751264 o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 PLN, w całości wpłaconym, NIP: 701-087-33-02, REGON: 364125550 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
  • otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter
  • otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem
  • uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
  • uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z FIEGE, pisząc na adres email: praca@ameryka30.pl 
 2. Jeśli chcesz wykonać przysługujące Ci prawa (o których mowa poniżej) możesz zwrócić się do FIEGE pisemnie lub droga mailową na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych: praca@ameryka30.pl

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje Dane osobowe przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
 • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu
 • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
 • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację w celach rekrutacyjnych (do czasu cofnięcia tej zgody)           
 • Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane w razie otrzymania przez nas zgłoszenia rekrutacyjnego, zapytania, czy reklamacji, w tym związanej z naszymi usługami, w celu rozpatrzenia zgłoszenia rekrutacyjnego, zapytania, czy reklamacji i udzielenia Ci odpowiedzi. Możemy także napisać do Ciebie np. w sprawie zmian w regulaminach (w tym zmian do niniejszej Polityki Prywatności), zgłoszonych nam naruszeń czy przesłanych orzeczeń sądowych bądź decyzji administracyjnych.
 • Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane w razie otrzymania przez nas skargi, wniosku, zgłoszenia sporu, zgłoszenia naruszenia lub innej komunikacji.
 • Jeśli nie jesteś Użytkownikiem i zgłaszasz do nas skargę, wniosek, zgłoszenie sporu, zgłoszenie naruszenia lub inna komunikację; przetwarzamy Twoje Dane osobowe.
 • Dane związane z taka korespondencją przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FIEGE lub osoby, które zwracają się do Administratora. Interes FIEGE polega na ustaleniu lub poprawie jakości usług (zgłaszane reklamacje), poinformowaniu Cię o istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu (np. zmiana Polityki prywatności, zgłoszenie naruszenia), albo na polubownym wyjaśnianiu różnych spraw, aby korespondencja  nie skutkowała niezadowoleniem, niedoinformowaniem, powstawaniem lub dochodzeniem roszczeń (reklamacje, żądania, zgłoszenia).
 • W uzasadnionych przypadkach, Dane osobowe mogą być ujawnione osobom zainteresowanym, np. podmiotowi, który twierdzi, ze naruszyłeś jego prawa i chce skorzystać z przysługujących mu środków prawnych w celu wyjaśnienia sporu. Jeśli taki podmiot przedstawi FIEGE odpowiednią informację odnośnie dochodzenia swojego roszczenia, FIEGE może mu udostępnić Dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu wszczęcia sporu przed odpowiednim organem.
 • Takie ujawnienie Danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez osoby trzecie, przy czym FIEGE każdorazowo bada, czy twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony Twoich Danych osobowych nie maja nadrzędnego charakteru wobec interesów przedstawionych przez osoby wnoszące o ujawnienie twoich Danych osobowych.
 • FIEGE może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji ciążących na FIEGE obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. odpowiadając na żądania sądów czy uprawnionych organów. Przetwarzanie takie następuje w granicach powszechnie ustalonych przepisów prawa oraz w zakresie przekazanego żądania i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Dane osobowe są przetwarzane także w celu bieżącego monitorowania usług i systemów FIEGE, ich testowania, analizowania, udoskonalania oraz wdrażania odpowiednich środków związanych z ich ciągłością działania lub bezpieczeństwem, a także zabezpieczeniem Danych osobowych przed ich utratą, modyfikacją, zniszczeniem lub innymi skutkami niepożądanych działań oraz sytuacji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

 1. Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,  takich jak np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy. Powyższe Dane osobowe nie są nigdzie publikowane.
 2. FIEGE przetwarza także inne dane, związane z usługami świadczonymi w Serwisie, takie jak, adresy IP urządzeń korzystających z usług, wewnętrzne identyfikatory i podobne informacje związane z usługą, czas dokonywania niektórych wpisów lub ich zmian.
 3. Jeśli prowadzisz z FIEGE korespondencję, np. w sprawie reklamacji, FIEGE będzie przetwarzać także wszelkie inne Dane osobowe, które się w niej pojawią, takie jak informacje dotyczące korzystania z usług Serwisu będące przyczyna reklamacji, dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, treść wniosków lub żądań i ich uzasadnienie, treść odpowiedzi, informacje o prowadzonym postępowaniu sądowym ze wskazaniem stron sporu, orzeczenie sądowe.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, ŻADANIA ICH SPROSTOWANIA LUB USUNIĘCIA

 1.  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich Danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: praca@ameryka30.pl  a także pocztą tradycyjną pod adresem FIEGE E-COM NORTH sp. z o.o., ul. Bakalarska 15B lok. 5 02-212 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
 2. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbiór zgromadzonych Danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. FIEGE wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu Dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Inspektora Danych osobowych zgodnie z art. 29 RODO.
 2. FIEGE nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie FIEGE może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
 3. Ze względów technicznych FIEGE może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
 4. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. podczas rejestracji konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych usług. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Serwisu nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis ameryka30.pl i jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne zapisywane w małych plikach tekstowych, które Serwis wysyła na urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet, telefon), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
 2. Rodzaje cookies w Serwisie:
 3. Niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej – pliki cookies potrzebne do właściwego działania i wyświetlania Strony internetowej ameryka30.pl;
 4. Poprawiające funkcjonalność strony internetowej – optymalizujące korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie ustawień językowych;
 5. Służące przedstawieniu spersonalizowanej oferty dla Użytkownika (reklamowe) – pozwalające na personalizowanie dostarczanych Użytkownikom materiałów promocyjnych za pośrednictwem Serwisu zarówno FIEGE, jak i podmiotów z nim powiązanych. Informacje te mogą być wykorzystywane przez podmioty powiązane, z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej, czy też dane identyfikujące system, z którego korzysta Użytkownik (m.in. adres IP) nie zostaną udostępniane ani wykorzystywane albo zostaną udostępnione lub wykorzystywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje z plików cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań promocyjnych (np. dzięki zliczaniu, ile osób zainteresowało się konkretną ofertą ).

 1. Serwis wykorzystuje cookies „tymczasowe” tj. przechowywane do czasu wylogowania się Użytkownika oraz pliki cookies „stałe” tj. obecne na urządzeniu końcowym Użytkownika, aż do ich przez niego usunięcia.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie i zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, w takim wypadku mogą nie być dostępne wszystkie funkcje Serwisu. Instrukcja, w jaki sposób możliwe jest zablokowanie zapisywania plików cookies oraz ich usuwania z urządzenia końcowego znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że Serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
 3. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  • badania statystyk Serwisu
  • Usprawnienie działania Serwisu;
  • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji Użytkownika, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się
  • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
  • badania preferencji Użytkowników w celu dostosowania usług i produktów
  • Zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis;
  • Ułatwienie FIEGE oraz podmiotom z nim powiązanym prezentowania Użytkownikom ofert i reklam dostosowanych do ich preferencji.
 4. W Serwisie wykorzystywane są również pliki cookies innych podmiotów, jak np. narzędzie Google Analytics. Jest to niezbędne do przeprowadzania prawidłowej analizy preferencji Użytkowników oraz pozwala na wyjście naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników Serwisu.
 5. W Serwisie używana jest również technologia local storage, której dane są zapisywane w wyznaczonej do tego części pamięci wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.